AS-FINANCIAL CENTER  a.d.
BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO
Bulevar Mihajla Pupina 165A, 11070 Beograd, SR Srbija
Tel./fax: +381 011 2145-720, 3116-679, 2139-440
 

 


AS Financial Center a.d. Brokersko Dilersko Drustvo, Beograd

- Osnovan 1999 godine

- Clan Beogradske berze

- Klirinski clan Centralnog Registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (CRHoV)

- Kadrovski osposobljen

- Savremeno tehnicki opremljen

- Posreduje u prometu svih vrsta hartija od vrednosti

- Trguje hartijama od vrednosti na trzistu kapitala

- Otvara i vodi vlasnicke racune klijenata i vrsi prenos akcija

- Otvara emisioni racun izdavaoca kod CRHoV

- Organizuje i vrsi upis emisije akcija u CRHoV

- Izradjuje prospekte za distribuciju akcija i trgovinu na berzi

- Priprema i sprovodi postupak javne ponude za preuzimanje akcija

- Organizuje skupstinu akcionara i sprovodi postupak u vezi sa zastupnickom izjavom

- Vrsi isplatu dividende

- Vrsi finansijske analize

- Predlaze mere za uspostavljanje stabilne vlasnicke strukture

- Predlaze mere za zastitu vlasnickih interesa klijenta

tel/faks:011/2629-638, 3281-419
e-mail:
office@asbroker.co.rs

 

Privredno Drustvo za Realizaciju Potrazivanja AS-Re.Pot d.o.o. Beograd

nudi

organizovano, efikasno i istovremeno angazovanje sa ciljem naplate potrazivanja na jedan od tri nacina:

1. MIRNIM PUTEM
- poslovi medijacije, odnosno poravnanja sa duznikom

2. OTKUP POTRAZIVANJA (FAKTORING)
- pronalazenje i organizovanje izvora za otkup potrazivanja

3. SUDSKIM PUTEM
- pored sopstvenih pravnih kapaciteta, angazuju se i specijalizovane advokatske kancelarije
*pre angazovanja na ovim poslovima vrsi se ocena valjanosti dokumentacije i ekononomsko-finansijske sposobnosti duznika

AS-Re.Pot. d.o.o. obavlja i konsalting poslove:
- davanje saveta u svim fazama ugovaranja tj. zakljucenja i realizacije poslova, posebno onih sa povecanim rizikom u naplati

- posredovanje u formiranju efikasnih instrumenata obezbedjenja naplate potrazivanja prilikom ugovaranja poslova

- procena kreditne sposobnosti fizickih i pravnih lica

- posredovanje u vezi sa hipotekama i zalogama i sl.

tel/faks:011/2629-638, 3281-419
e-mail:
asconing@eunet.rs

 

Preduzece za Konsalting, Procene i Inzenjering AS-Coning d.o.o. Beograd

nudi

1. ,,ZASTITA KONKURENCIJE"

U oblasti zaštite konkurencije na tržištu, od 01. novembra 2009. godine primenjuje se novi Zakon o zaštiti konkurencije (Sl. glasnik RS 51/2009), koji, na daleko detaljniji i rigorozniji način nego dosadašnji, reguliše i sankcioniše obavezu prijave koncentracije i postupak pred Komisijom za zaštitu konkurencije. Za njegovo sprovođenje posebno su značajne nove uredbe o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracioje i o kruiterijumima za utvrđivanje relevantnog tržišta.

Između ostalog, Zakon je predvideo da je sam čin ponude za preuzimanje akcija dovoljan uslov za nastanak obaveze prijave koncentracije. Pored toga, kao osnovi su predviđeni: kontrola (kada jedno ili više lica ima kontrolno učešće ili na drugi način kontroliše ciljno društvo i predstavljaju povezane učesnike, odnosno smatraju se jednim učesnikom na tržištu) i visina ukupnog godišnjeg prihoda učesnika u koncentraciji (preko 20 miliona evra u poslednjoj izveštajnoj godini). Za postupanje suprotno nalogu Komisije za zaštitu konkurencije uvedeni su procesni penali koji mogu iznosizti i do 5.000 EUR za svaki dan ponašanja suprotno nalogu.

Ukoliko vaša firma potpada pod obavezu prijave koncentracije po bilo kom od osnova predviđenih Zakonom, spremni smo da vam ponudimo kvalitetno obavljanje usluge sprovođenja prijave koncentracije, napominjući da raspolažemo odgovarajućom pravno-ekonomskom ekipom.


Ako ocenite da za našu ponudu imate interesovanja, molimo da nas kontaktirate na tel:

011/ 3281-419, 2624-644, 2629-638
e-mail:
v.popovic@asbroker.co.rs

2. ,,KONVERZIJA PRAVA KORISCENJA GRADJ. ZEMLJISTA U PRAVO SVOJINE"

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS br. 72/09 od 31.08.2009. god.) doneta je Uredba o kriterijumima i postupku za utvrđivanje visine naknade po osnovu konverzije prava za lica koja imaju pravo na konverziju uz naknadu (stupila na snagu 29.01.2010. god. – Uredba).

U daljoj razradi i preciziranju ove izuzetno značajne i kompleksne problematike, nadležni republički organi najavili su donošenje određenih pravilnika.

Smisao Uredbe je da propiše kriterijume i postupak za UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE PO OSNOVU KONVERZIJE POSTOJEĆEG PRAVA KORIŠĆENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PRAVO SVOJINE.

Pojednostavljeno, visina naknade po osnovu konverzije (naknada) utvrđuje se tako što se tržišna vrednost konkretnog građevinskog zemljišta (na konkretnoj građevinskoj parceli), u momentu konverzije prava umanjuje za troškove pribavljanja prava korišćenja na istom, bilo da je to pravo stečeno kroz privatizaciju (kupovina kapitala ili imovine) stečaj, izvršenja , ranije stečena prava gradnje na neizgrađenom građevinskom zemljištu, pravo zakupa na neizgrađenom građevinskom zemljištu i sl.

U Zakonu je i određen rok za konverziju od godinu dana. Posle tog roka gubi se pravo korišćenja i utvrđuje pravo svojine u korist jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi predmetno zemljište.

Takođe napominjemo da se građevinske dozvole za izgradnju na zemljištu sa pravom korišćenja neće izdavati pre nego što se izvrši konverzija u pravo svojine.

Ukoliko je vaša firma korisnik građevinskog zemljišta na bilo koji od načina predviđenih Zakonom, a zainteresovani ste da to pravo, u dosta suženom zakonskom roku od godinu dana, pretvorite u svojinsko pravo uz određenu nadoknadu, spremni smo da vam ponudimo kvalitetno obavljanje te usluge s obzirom da raspolažemo odgovarajućom pravno-ekonomskom ekipom.

Ako ocenite da za našu ponudu imate interesovanja, molimo da nas kontaktirate na tel:

011/ 3281-419, 2624-644, 2629-638
e-mail:
asconing@eunet.rs

AS FINANCIAL CENTER

 

AS RE POT

 

AS CONING

Copyright AS Financial Center a.d. Beograd 2005

.....